Maatalous

 

Maat­aloudessa kuten teol­lisu­udessa on sähkön käyt­tömäärät usein varsin suuria, joka aset­taa aurinkoen­er­gia­jär­jestelmälle omat korkeat vaa­timuk­sen­sa ja vas­taavasti antaa mah­dol­lisu­u­den ottaa kaik­ki hyö­ty irti aurinkoen­er­gias­ta.

 

Maat­aloudessa voidaan usein hyö­dyn­tää iso­jen tuotan­totilo­jen kat­to- ja seinäpin­to­ja aurinkoen­er­gian keräämiseen ja hyö­dyn­tämiseen. Yksi maat­alouden erikoispi­irteitä on myös, että aurinkopa­neelei­ta voidaan usein sijoit­taa myös maa­han asen­net­tuina ns. panee­likent­ti­in, jot­ka vaa­ti­vat oman­laisen­sa pohjus­tustyöt, kiin­ni­tysjär­jestelmät sekä keräin­jär­jestelmät. Aurinkoen­er­giaa voidaan hyö­dyn­tää koko tuotan­toketjus­sa – kaikkial­la mis­sä sähköä tarvi­taan. Aurinkoen­er­gian lisäk­si tar­joamme myös mui­ta ener­giat­aloudel­lisia ratkaisui­ta mm. läm­mi­tyk­seen ja viilen­nyk­seen, jos­sa saat­te parhaan vasti­neen kerätylle aurinkoen­er­gialle.

 

Maat­aloudessa voidaan hyö­dyn­tää ELYn myön­tämää investoin­ti­tukea aurinkoen­er­gian käyt­tööno­to­ssa. Tuki lyhen­tää merkit­tävästi investoin­nin takaisin­mak­suaikaa, lisää kan­nat­tavu­ut­ta ja pienen­tää kyn­nys­tä siir­tyä uusi­u­tu­van ener­gian käyt­töön.

 

Maat­alous­tuot­ta­jat voivat hyö­dyn­tää viestin­nässään käyt­tävän­sä uusi­u­tu­vaa ener­giaa ja kan­ta­vansa näin kor­ten­sa yhteiseen kekoon saas­teet­tomam­man tule­vaisu­u­den eteen, samal­la kun panos­ta­vat maat­alouden tule­vaisu­u­teen ja entistä puh­taampi­in koti­maisi­in raa­ka-aineisi­in.

 

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!