Tietoa meistä

Ener­giafik­su on Josira Oy:n kulut­ta­ja-asi­akkaille tarkoitet­tu myyn­tikana­va. Tuo­tamme kokon­ais­val­taisia ener­gia­ratkaisu­ja aina suun­nit­telus­ta kokon­aisuuk­sien asen­nuk­seen – vankalla ammat­ti­taidol­la ja avaimet käteen peri­aat­teel­la. Ener­giafik­sun show­room sijait­see Tam­pereen Tas­an­teel­la.

 

Yri­tyk­semme henkilökun­ta ja yhteistyöverkos­tomme koos­t­uu eri sähkö- ja raken­nusalan ammat­ti­lai­sista.  Olemme ilmaläm­pö- ja ilmavesiläm­pöpumpuis­sa Scanof­fice Oy:n viralli­nen jälleen­myyjä ja aurinko­jär­jestelmis­sä GreenEn­er­gy Fin­land Oy:n (GEF) aurinkopart­neri.

 

Oli kyse sit­ten lisäläm­mön tai jäähdy­tyk­sen tarpeesta tai asun­non koko läm­mi­tys- ja käyt­tövesi­jär­jestelmän uud­is­tamis­es­ta tai aurinkoen­er­gias­ta — Saat sen meiltä juuri oikein mitoitet­tuna.