Ilmavesilämpöpumput

- Jopa 50% säästöt lämmitysenergian kustannuksissa

 

Ilmavesiläm­pöpump­pu läm­mi­tyk­seen ja lämpimän käyt­töve­den tuot­toon. Ilmavesiläm­pöpumpul­la tuote­taan koko kiin­teistön läm­mi­ty­sen­er­gia sekä läm­min käyt­tövesi. Näin ollen voit sanoa hyvästit van­hoille  ener­giaa ja ympäristöä kulut­taville öljy- ja sähköläm­mi­tysjär­jestelmille.

Ota yhteyt­tä! Teemme sin­ulle ilmaisen ener­giami­toi­tus­laskel­man, jot­ta tiedät paljonko voit säästää.

 

Mitsubishi Electric Ecodan

Mit­subishi Elec­tric Eco­dan ilmavesiläm­pöpump­pu por­taat­toma­l­la invert­teritekni­ikalla, täysin uuusi säätöjär­jestelmä ja lukuisat muut omi­naisu­udet mak­si­moi­vat läm­mi­tyk­sen ener­giate­hokku­u­den, mikä näkyy myös sähkölaskus­sasi. Mit­subishi Elec­tric ilma-vesiläm­pöpump­pu on koko talon tehokas ja taloudelli­nen läm­mi­tysjär­jestelmä, jol­la läm­mität myös tarvit­ta­van käyt­töve­den suurim­mal­la mah­dol­lisel­la hyö­ty­suh­teel­la. Eco­dan Next Gen­er­a­tion säästää rahaa, ener­giaa ja on ympäristöys­tävälli­nen.

 

Jär­jestelmä­paket­ti alk. 8900€.

 

Tuotekuva

Scanoffice Energypac

Ener­giate­hokas kokon­ais­läm­mi­tysjär­jestelmä omakoti­taloi­hin, saneer­aus- ja uud­isko­hteisi­in. Scanof­fice-Ener­gy­pac läm­mi­tysjär­jestelmä on saatavil­la läm­mi­tys­te­holu­okki­in 10,5 kW — 17 kW. Scanof­fice-Ener­gy­pac on täy­delli­nen ener­giate­hokas läm­mi­tysjär­jestelmä suuren omakoti­talon tarpeisi­in, jos­sa on vesikier­toinen läm­mön­jako. Lait­teis­tokokon­aisu­us on kiin­teistön pääläm­mön­lähde, eikä tarvitse tuek­seen mui­ta läm­mön­lähteitä.

 

Jär­jestelmä­paket­ti alk. 9900€.

 

Tuotekuva